Kivonat az alapítvány alapító okiratából

 

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

 1./ Az Alapítvány neve:                       „DEÁK GIMNÁZIUMÉRT" Közhasznú Alapítvány

 2./ Az Alapítvány székhelye:            6723 Szeged, József A. sgt. 118-120.

 3./ Az Alapítvány jogállása:                jogi személy, az 1997. évi CLVI tv. szerinti közhasznú
                                                        jogállását az ilyen szervezetként való nyilvántartásba vétellel
                                                        szerzi meg, ezt követően közhasznú alapítvány

 4./ Az Alapítvány típusa:                 nyílt magánalapítvány

 5./ Az Alapítvány számlaszáma:      Raiffeisen Bank, 12067204-01189395-00100005

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

  1. Támogatja a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban (továbbiakban: Gimnázium) tanuló tehetséges fiatalok felkutatását, gimnáziumi tanulmányaikat és tanulmányútjaikat, ennek keretében különös figyelmet fordít azokra a tehetséges fiatalokra, akik hátrányos helyzetük miatt elvesznének mind önmaguk, mind a társadalom számára, melyre tekintettel támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévő vagy egyébként hátrányos helyzetű tehetséges diákok gimnáziumi tanulmányaihoz, tanulmányi kiránduláson történő részvételükhöz valamint szociális hátrányuk csökkentéséhez.

  2.  Támogatást nyújt a külföldi iskolákkal és intézményekkel fenntartott kapcsolatok ápolásához, valamint a Gimnázium rendezvényeinek szervezéséhez.

  3. Támogatja továbbá mindazon tanulmányi- és sportversenyeket amelyeken a Gimnázium tanulói részt vesznek illetőleg amelyeket a Gimnázium szervez.

  4. Támogatja a Gimnázium pedagógiai programjában megfogalmazott oktatási és nevelési célok megvalósítását (pl.: iskolai pszichológus alkalmazása, kortárssegítői képzés, szakkörök és tréningek működtetése stb.), valamint a Gimnázium pedagógusainak  pedagógiai munkáját eredményessé tevő tevékenységeit és a pedagógusok szakmai továbbképzését.

  5. Támogatja a Gimnázium technikai felszereltségének, eszközellátottságának és  létesítményeinek fejlesztését.

  6. Céljainak megvalósítása keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, és kihasználja a civil szféra részére meghirdetett pályázati kiírásokat, továbbá szükség esetén az iskola pályázataihoz önrészt biztosít.

   

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEI

1./      Az Alapítvány – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 4., 5., 10. és 14. pontjában foglaltakra figyelemmel – az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket lát el az alábbiak szerint:

1.1.            nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

1.2.            kulturális tevékenység

1.3.            gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

1.4.            sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

 2./  Az Alapítvány a fent részletezettek szerinti közhasznú tevékenységeket folytat és lát el, továbbá az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében anyagi támogatást nyújt illetve ezen közhasznú célok és tevékenységek megvalósításához forrásokat gyűjt.

 3./ Az Alapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

 4./  Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.

 5./  Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból – figyelemmel az alapítvány céljára és jellegére – csak a Gimnázium tanulói és pedagógusai részesülhetnek.

  

AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, GAZDÁLKODÁS

 1./  Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, az azt meghaladó vagyon – tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék, stb.) – valamint a későbbi csatlakozók, felajánlók, adományozók, támogatók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka használható fel. A gazdálkodás során elért eredményt az Alapítvány nem osztja fel, azt a tevékenysége, célja elérésére fordítja.

        Az alapítványi vagyon felhasználható:

a.)       az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására illetőleg tevékenységek folytatására

b.)       az Alapítvány céljait, működését szolgáló és népszerűsítő tájékoztató reklám- és ismeretterjesztő anyagok készítésére, terjesztésére

c.)       a működés feltételeit biztosító eszközök és szolgáltatások beszerzésére, karbantartására, felújítására

 

2./     Az Alapítvány céljainak elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

        2.1. Az Alapítványból pénzügyi támogatás a fentiekre tekintettel folyamatosan, pályázat útján igényelhető, mely pályázat benyújtására az alábbiak jogosultak:

a.)     a szegedi Deák Ferenc Gimnázium, mint intézmény

b.)     a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanulói

c.)     a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak kisközösségei

d.)     a szegedi Deák Ferenc Gimnázium pedagógusai

e.)     a szegedi Deák Ferenc Gimnázium pedagógusainak közösségei

        2.2. A 2.1. pont szerinti pályázat benyújtásának feltételei:

a.)     A pályázó a megpályázott területen kiemelkedő eredményeket érjen el.

b.)   A pályázatot legalább két ajánló – a Gimnázium pedagógusai vagy külső jogi- illetve magánszemélyek – indoklást is tartalmazó ajánlásával kell benyújtani, mely feltétel a Gimnázium, mint intézmény által benyújtott pályázat esetén nem kell alkalmazni

c.)    Egyéni diák igénylő esetén a pályázat elengedhetetlen tartalma a diák szociális helyzetének leírása valamint ehhez kapcsolódóan a rászorultság indoklása azzal, hogy ez esetben az egyik ajánlónak a pályázó diák osztályfőnökének kell lennie.

d.)    A pályázatot minden esetben a Kuratórium elnökéhez kell 1 példányban benyújtani legkésőbb a Kuratórium soron következő ülését megelőző munkanapon.

e.)     A pályázat elbírálásáról a Kuratórium a Gimnázium tantestületét tájékoztatja.

 

AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

1./  Az Alapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

 2./  A csatlakozás történhet pénzbeli felajánlással, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetést követően nem pénzbeli vagyonnak az Alapítvány rendelkezésére bocsátásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével vagy dologi adományokkal.

 3./  A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 

Az alapítványi támogatás kéréséhez szükséges űrlap letöltése.