A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2017. december 8.) előtt tisztáznia kell a választott iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán.

Az SNI tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

2018/19-es tanévben indítandó osztályok

A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a 2018/2019-es tanévben a kerettanterv alapján négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, speciális nyelvi, humán és idegen nyelvi, matematika-angol, mozgóképkultúra és médiaismerettermészettudományos orientációjú, speciális kezdő német, haladó német valamintáltalános tantervű képzés indul.

A beiskolázással kapcsolatban Ábrahám Karolina intézményvezető helyettes ad felvilágosítást és segítséget, személyesen vagy a 62/620-184-es telefonszámon.

 

Általános tudnivalók a jelentkezésről és felvételről:

 

- Minden tanulónak meg kell írnia az egységes felvételi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából.

- A felvételi döntésnél figyelembe vesszük a tanulók 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi osztályzatait magyar irodalomból, nyelvtanból, történelemből, idegen nyelvből és matematikából.

- A szóbeli vizsgákat a gimnázium szervezi. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből tartunk a két tanítási nyelvű, a speciális angol, speciális spanyol és speciális kezdő német, német nyelvből a haladó német orientációjú osztályokba, valamint elbeszélgetést a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációjú osztályba jelentkezők számára.


 

jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára:

2017. december 8.

egységes írásbeli felvételi vizsgák:

2018. január 20. 10 óra

   

jelentkezési határidő az iskola tagozataira:

2018. február 19.

szóbeli felvételi vizsga a

 

a két tanítási nyelvű osztály számára:

2018. február 26. 14 óra

a további osztályok számára:

2018. március 5. 14 óra

 

Az iskola OM azonosítója:                 029744

 

A 2018/2019. tanévben induló tagozatok kódjai és a 11. évfolyamtól kötelezően emelt szinten választandó tantárgyak:

0001

magyar-angol két tanítási nyelvű

0002

speciális angol

0003

speciális spanyol

0004

speciális kezdő német

0005

haladó német

0006

matematika-angol orientáció

matematika vagy angol nyelv

0007

természettudományos orientáció

0008

mozgóképkultúra és médiaismeret

0009

humán és idegen nyelvi orientáció

magyar vagy történelem vagy idegen nyelv

0010

általános

 

 

 

 

Emelt szinten kettő, indokolt esetben három tantárgyat tanulhatnak a diákok.

 

1.     Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A regionális beiskolázású osztályban a tanulók az angol nyelvet mindvégig emelt óraszámban tanulják. A nyelvoktatásban angol társalgást tanító anyanyelvi lektorok is közreműködnek. A tanulók a kilencedik osztálytól kezdve négy közismereti tárgyat angol nyelven tanulnak. Két tantárgyból angolul kell érettségi vizsgát tenni. 60% fölötti emelt szintű angol érettségi eredmény esetén a diák érettségije felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

 

Tagozatkód:0001                                                   1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

2.     Speciális angol

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók az angol nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. Az angol nyelvi társalgást anyanyelvi lektor oktatja, ezzel is segítve a diákok intenzív nyelvi fejlődését. A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran megcélozhatják.

 

                                Tagozatkód: 0002                                               1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

3.     Speciális spanyol

A speciális spanyol tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a spanyol nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, spanyolból nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű spanyol érettségire készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése. Gimnáziumunk minden nyáron szervez nyelvi tábort Spanyolországban, ahol anyanyelvi tanárok segítik a már megszerzett ismeretek elmélyítését.

 

Tagozatkód:0003                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló spanyol kultúrában szerzett tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

4.     Speciális kezdő német

A speciális kezdő német tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, németből nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű német érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése és interkulturális ismeretek átadása. Gimnáziumunk minden évben szervez kirándulást német nyelvterületre, tanulmányi utakat pedig kétévente.

 

Tagozatkód:0004                                                                             0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv:német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló általános tájékozottságáról, érdeklődési köréről, élményvilágáról, az idegen nyelv iránti elkötelezettségéről. (10 pont).

Pontszámítás:hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

5.     Haladó német

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók a német nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése. A 11. évfolyamon a német nyelv mellett más tárgyat is választhatnak emelt szinten. A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran megcélozhatják.

                                Tagozatkód: 0005                                             0,5 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy német nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

6.     Matematika-angol orientáció

Ez az orientáció a matematikára és az angol nyelvre helyezi a hangsúlyt. A matematika ismerete szinte minden területen felhasználható; a természettudományok, a műszaki és a gazdasági tudományok elengedhetetlen alapja, de egyre nagyobb szerephez jut a társadalomtudományokban is. A tagozat tervezésekor úgy választottuk meg a két tárgy heti óraszámát, hogy diákjaink eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek, illetve használható angoltudással, nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában zárják tanulmányaikat.

 

        Tagozatkód:0006                                                    1 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

7.     Természettudományos orientáció

A természettudományos orientáció az érdeklődő diákok számára a 9. és 10. évfolyamon a fizika és kémia tantárgyak alapkövetelményeinek mélyebb elsajátítására ad lehetőséget. A nyelvi órák mellett e két tantárgy oktatása is csoportbontásban és kissé magasabb óraszámban történik.

Az orientáció 11. évfolyamon nem jelent emeltszint-választási kötelezettséget, de a 11. és 12. évfolyamon magas óraszámú emelt szintű természettudományos képzés épül rá. Az érdeklődésüknek megfelelően ezt a képzést választó diákok sikeresen felkészülhetnek műszaki, orvosi vagy egyéb természettudományos felsőoktatási tanulmányaikra.

 

Tagozatkód:0007                                             0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

8.     Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozat

Életünk meghatározó része lett a film, a televízió, a média világa. De vajon értjük-e, amit látunk, kritikával tudjuk-e kezelni a ránk szabaduló információtömeget? Tagozatunk ebben segít tanulóinknak, de nem csak érteni, hanem művelni, alkotni is megtanulnak ezen a tagozaton a diákok. Az e tárgyból tett érettségi vizsgával olyan felsőoktatási intézményekbe jelentkezhetnek tanulóink, amelyek filmmel, médiával, kommunikációval, médiakutatással, gyakorlati filmezéssel és televíziózással foglalkoznak.

 

Tagozatkód:0008                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok alapján, amelyen képet kaphatunk a tanuló e témakörben szerzett élményeiről, tájékozottságáról.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

9.     Humán és idegen nyelvi orientáció

Iskolánk humán orientációjú osztályába azokat a diákokat várjuk, akik a magyarra, a történelemre illetve a nyelvekre szeretnék alapozni későbbi továbbtanulásukat. A képzés szerkezete lehetővé teszi, hogy jogi, közgazdász, bölcsész szakokra sikeresen felvételizzenek tanulóink, hiszen a fenti tantárgyakból lehetőségük van az emelt szintű érettségire megfelelően felkészülni. A 9-10. évfolyamon a diákok az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulják a magyart, a történelmet és a két idegen nyelvet, majd 11-12-ben továbbtanulási szándékaiknak megfelelően választhatnak emelt szintű oktatást az orientációs tárgyak közül.

 

Tagozatkód:0009                                                   1 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv:angol nyelv

Második idegen nyelv: francia vagy német

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításnál a magyar nyelv írásbeli eredményét duplán számítjuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (100+50p) = 200 pont

 

10.   Általános tantervű osztály

A tanulók a 9-10. évfolyamon mindkét idegen nyelvet (heti 4-4) és az informatikát (heti 2) magasabb óraszámban tanulják. A 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékaiknak megfelelően közép-, illetve emelt szinten tanulnak tantárgyakat.

 

Tagozatkód:0010                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

 

Második idegen nyelvek

Iskolánkban minden tanuló kötelezően tanulja az angol nyelvet. A speciális spanyol, speciális kezdő német és haladó német tagozaton ebből következően nincs nyelvválasztásra lehetőség, a tanulók második nyelvként angolt tanulnak.

A humán és idegen nyelvi orientáción a második idegen nyelv a német vagy a francia.

A többi osztályban az angol nyelv mellett francia, német, olasz vagy spanyol nyelvet tanulnak a diákok. Ezen nyelvek tanulása kezdő szintről indul. A felvett diákoknak a felvételi értesítés után kell hármat megjelölniük, és rangsort állítaniuk arról, melyik nyelvet szeretnék második idegen nyelvként tanulni.  A nyelvi csoportbeosztásról a többség igényét és az iskola humánpolitikai elveit figyelembe véve az iskola vezetősége dönt. Törekszünk arra, hogy legalább a második helyen megjelölt idegen nyelv tanulását biztosítsuk.A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy sorsoljunk: ki lesz az, aki a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja.

Lehetőséget biztosítunk orosz nyelv tanulására is. Az orosznyelvi csoport indítása évfolyamszintű, nem osztályhoz kötött, következésképpen az órák várhatóan délutáni időpontra kerülnek.

 

Mivel a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumnak saját kollégiuma nincs, a kollégiumi elhelyezést a szülőknek egyénileg kell intézni.

 

Kedves Felvételiző Diák!

Mindannyian reméljük, hogy továbbtanulási terveidet valóra tudod váltani. Sikeres felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk! Reméljük, szeptembertől tanulóink között üdvözölhetünk!

 

Az Iskolavezetés