2022/23. tanévben indítandó osztályok

A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a 2022/2023-as tanévben a kerettanterv alapján négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, speciális angol, speciális spanyol, speciális kezdő német, haladó német, matematika-angol, természettudományos orientációjú, mozgóképkultúra és médiaismeret, humán és idegennyelvi, valamintáltalános tantervű képzés indul.

A beiskolázással kapcsolatban Ábrahám Karolina intézményvezető-helyettes ad felvilágosítást és segítséget, a 62/620-184-es telefonszámon vagy e-mailben: abraham.karolina@dfg-szeged.hu.

 

Általános tudnivalók a jelentkezésről és felvételről:

 

- Minden tanulónak meg kell írnia az egységes felvételi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából.

- A felvételi döntésnél figyelembe vesszük a tanulók 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi osztályzatait magyar irodalomból, nyelvtanból, történelemből, idegennyelvből és matematikából.

- A szóbeli vizsgákat a gimnázium szervezi. Szóbeli felvételi vizsgát tartunk angol nyelvből a két tanítási nyelvű, a speciális angol, speciális spanyol és speciális kezdő német, német nyelvből a haladó német orientációjú osztályokba, valamint felvételi elbeszélgetés lesz a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációjú osztályba jelentkezők számára.

 

- jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára: 2021. december 3.

- egységes írásbeli felvételi vizsgák: 2022. január 22. szombat 10 óra

 

- jelentkezési határidő az iskola tagozataira: 2022. február 18.

- szóbeli felvételi vizsga a

a két tanítási nyelvű osztály számára: 2022. február 28. hétfő 14 óra

a további osztályok számára: 2022. március 7. hétfő 14 óra

 

Az iskola OM azonosítója:                            029744

Feladatellátási hely kódja:                            001

A 2022/2023. tanévben induló tagozatok kódjai és a 11. évfolyamtól kötelezően emelt szinten választandó tantárgyak:

0001

magyar-angol két tanítási nyelvű

0002

speciális angol

0003

speciális spanyol

0004

speciális kezdő német

0005

haladó német

0006

matematika-angol orientáció

matematika vagy angol nyelv

0007

természettudományos orientáció

0008

mozgóképkultúra és médiaismeret

0009

humán és idegennyelvi orientáció

magyar vagy történelem vagy idegennyelv

0010

általános

 

 

 

1. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A regionális beiskolázású osztályban a tanulók az angol nyelvet mindvégig emelt óraszámban tanulják. A nyelvoktatásban angol társalgást tanító anyanyelvi lektorok is közreműködnek. A tanulók a kilencedik osztálytól kezdve négy közismereti tárgyat angol nyelven tanulnak. Két tantárgyból angolul kell érettségi vizsgát tenni. 60% fölötti emelt szintű angol érettségi eredmény esetén a diák érettségije felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

 

Tagozatkód: 0001                                                  1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

2. Speciális angol

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók az angol nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. Az angol nyelvi társalgást anyanyelvi lektor oktatja, ezzel is segítve a diákok intenzív nyelvi fejlődését. A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran megcélozhatják.

 

Tagozatkód: 0002                                             1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

3. Speciális spanyol

A speciális spanyol tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a spanyol nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, spanyolból nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű spanyol érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése.

 

Tagozatkód: 0003                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló spanyol kultúrában szerzett tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

4. Speciális kezdő német

A speciális kezdő német tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, németből nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű német érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése és interkulturális ismeretek átadása. Gimnáziumunk szervez tanulmányi utakat német nyelvterületre.

 

Tagozatkód0004                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv: német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló általános tájékozottságáról, érdeklődési köréről, élményvilágáról, az idegennyelv iránti elkötelezettségéről. (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

5. Haladó német

Az előzetes, meglévő (általános iskolai, szakköri, egyéni nyelvtanulás) előképzettségre építve a tanulók a német nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. A tagozat célja a magabiztos, legalább B2 szintű nyelvtudás elérése. A 11. évfolyamon a német nyelv mellett más tárgyat is választhatnak emelt szinten.

 

Tagozatkód: 0005                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv: német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A tanuló legalább A1 szintű nyelvtudásáról egy több témakört érintő szóbeli, alkalmassági elbeszélgetésen győződünk meg.

Pontszámítás:hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

Szóbeli alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

Ha a tanuló a szóbeli felvételi vizsgán nem felel meg, jelentkezését nem vesszük figyelembe erre az orientációra.

 

 

6. Matematika-angol orientáció

Ez az orientáció a matematikára és az angol nyelvre helyezi a hangsúlyt. A matematika ismerete szinte minden területen felhasználható; a természettudományok, a műszaki és a gazdasági tudományok elengedhetetlen alapja, de egyre nagyobb szerephez jut a társadalomtudományokban is. A tagozat tervezésekor úgy választottuk meg a két tárgy heti óraszámát, hogy diákjaink eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek, illetve használható angoltudással, nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában zárják tanulmányaikat. Bár angol nyelvből szóbeli felvételi vizsga nincs, a tagozathoz elengedhetetlen az előzetes angol nyelvtudás. 

 

Tagozatkód: 0006                                                    1 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelvangol nyelv

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

7. Természettudományos orientáció

A természettudományos orientáció az érdeklődő diákok számára a 9. és 10. évfolyamon a fizika és kémia tantárgyak alapkövetelményeinek mélyebb elsajátítására ad lehetőséget. A nyelvi órák mellett e két tantárgy oktatása is csoportbontásban és kissé magasabb óraszámban történik.

Az orientáció 11. évfolyamon nem jelent emeltszint-választási kötelezettséget, de a 11. és 12. évfolyamon magas óraszámú emelt szintű természettudományos képzés épül rá. Az érdeklődésüknek megfelelően ezt a képzést választó diákok sikeresen felkészülhetnek műszaki, orvosi vagy egyéb természettudományos felsőoktatási tanulmányaikra.

 

Tagozatkód: 0007                                             0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelvangol nyelv

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

8. Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozat

Életünk meghatározó része lett a film, a televízió, a média világa. Tagozatunk a klasszikus filmes ismeretek mellett megalapozza a diákok korszerű médiaműveltségét. Abban is segít a tanulóknak, hogy eligazodjanak a digitalizációval felgyorsult és mennyiségében is számottevő tartalmak rengetegében, felismerjék a releváns információkat, ki tudják szűrni a megfelelő tartalmakat.

A projekt alapú oktatással az alkotás közösség- és szemléletformáló módszerét alkalmazzuk. A diákok megismerkednek az alapvető filmezési eszközökkel, technikákkal, képesek lesznek önálló mozgóképi szövegek létrehozására. Az e tárgyból tett érettségi vizsga – a kötelező felvételi tárgyak mellett – hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmmel, médiával, kommunikációval médiakutatással, gyakorlati filmezéssel, a közösségi média területeivel kapcsolatos felsőoktatási vagy szakképzési szisztémában a végzettek kiemelkedően megállják a helyüket.

 

Tagozatkód: 0008                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv: angol nyelv

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok alapján, amelyen képet kaphatunk a tanuló e témakörben szerzett élményeiről, tájékozottságáról.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

9. Humán és idegennyelvi orientáció

Iskolánk humán orientációjú osztályába azokat a diákokat várjuk, akik a magyarra, a történelemre illetve a nyelvekre szeretnék alapozni későbbi továbbtanulásukat. A képzés szerkezete lehetővé teszi, hogy jogi, közgazdász, bölcsész szakokra sikeresen felvételizzenek tanulóink, hiszen a fenti tantárgyakból lehetőségük van az emelt szintű érettségire megfelelően felkészülni. A 9-10. évfolyamon a diákok az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulják a magyart, a történelmet és a második idegennyelvet, majd 11-12-ben továbbtanulási szándékaiknak megfelelően választhatnak emelt szintű oktatást az orientációs tárgyak közül.

 

Tagozatkód: 0009                                                   1 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelvangol nyelv

Második idegennyelv: francia vagy német

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításnál a magyar nyelv írásbeli eredményét duplán számítjuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (100+50p) = 200 pont

 

 

10. Általános tantervű osztály

A tanulók a 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékaiknak megfelelően közép-, illetve emelt szinten tanulnak tantárgyakat.

 

Tagozatkód: 0010                                                   0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelvangol nyelv

Felvételi követelményekEgységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

 

 

 

 

Második idegennyelvek

 

Iskolánkban minden tanuló kötelezően tanulja az angol nyelvet. A speciális spanyol, speciális kezdő német és haladó német tagozaton ebből következően nincs nyelvválasztásra lehetőség, a tanulók második nyelvként angolt tanulnak.

      

A humán és idegennyelvi orientáción a második idegennyelv a német vagy a francia.

 

A többi osztályban az angol nyelv mellett francia, német, olasz vagy spanyol nyelvet tanulnak a diákok. Ezen nyelvek tanulása kezdő szintről indul. A felvett diákoknak a felvételi értesítés után kell hármat megjelölniük, és rangsort állítaniuk arról, melyik nyelvet szeretnék második idegennyelvként tanulni.  A nyelvi csoportbeosztásról a többség igényét és az iskola humánpolitikai elveit figyelembe véve az iskola vezetősége dönt. Törekszünk arra, hogy legalább a második helyen megjelölt idegennyelv tanulását biztosítsuk.

 

A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy valaki csak a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján sorolja nyelvi csoportba.

 

A méltányossági eljárás során utólagosan felvételt nyert tanulók esetében a második idegennyelv a már kialakult nyelvi csoportlétszámok alapján kerül kijelölésre. Nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni a tanuló által korábban  megjelölt idegennyelvi kérést.

 

 

Kollégium

Mivel a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumnak saját kollégiuma nincs, a kollégiumi elhelyezést a szülőknek egyénileg kell intézni. (http://www.szegedvarosikollegium.hu)

 

Kedves Felvételiző Diák!

Mindannyian reméljük, hogy továbbtanulási terveidet valóra tudod váltani. Sikeres felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk! Reméljük, szeptembertől tanulóink között üdvözölhetünk!

 

 

Az Iskolavezetés

Pontszámítás az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgákon

A kéttannyelvű tagozat szóbeli felvételivizsgájának időpontja: 2022. február 28. hétfő
A többi tagozat szóbeli felvételivizsgájának időpontja: 2022. március 7. hétfő
Amennyiben a kéttannyelvű tagozatra felvételizel, de megjelölted a speciális angol, a
speciális spanyol vagy a speciális kezdő német tagozatot is, nem kell kétszer eljönnöd
szóbelizni, mert a kéttannyelvű felvételin elért angol pontszámodat szorozzuk fel 1,2-vel ill.
1,3-mal.
Kéttannyelvű pontszám
× 1,2 → speciális angol
× 1,3 → speciális spanyol, speciális kezdő német
Így kapjuk meg a másik három tagozat felvételi pontját, melyet 2022. március 1-én (kedd)
délután megtalálsz az iskola honlapján.
Amennyiben mégis inkább újra szeretnél vizsgázni ezekre a tagozatokra, 2022. március 3-án
(csütörtök) 15 óráig erről telefonon tájékoztasd az iskola Titkárságát!
 
Ha a speciális angol tagozatra jelentkezel, és mellette a speciális spanyol vagy a speciális
kezdő német tagozatot is bejelölöd, egyszer fogsz szóbeli vizsgát tenni 2022. március 7-én.
Ilyen esetben a speciális angol szóbelin elért pontszámodat automatikusan felszorozzuk, hogy
megkapjuk a másik két tagozatra a pontszámodat.
Speciális angol pontszám
× 1,1 → speciális spanyol, speciális kezdő német
 
A szóbelik 14.00-kor kezdődnek. A várakozási idő csökkentése céljából különböző
időpontokra hívjuk a vizsgázókat. A beosztást az iskola honlapján megtalálod.
A szóbelire hozz magaddal:
 
- személyi vagy diákigazolványt
- ellenőrző könyvet
- tollat
 
Az esetleges további kérdésekkel Ábrahám Karolina intézményvezető-helyettest keresd a
620-184-es telefonon vagy e-mailben: abraham.karolina@dfg-szeged.hu.

Hozott pontok számításának egyedi esetei

Hozott pontok számítása (rész)tantárgyi mentességek,  külföldi bizonyítványok és nyelvi eredmények esetén:

A hozott pontok számításánál a következő elveket követjük:

  1. Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.
  2. Ha tanulónak nincs magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, történelemből vagy idegen nyelvből osztályzata, a hozott pontokat arányosítjuk.
  3. Ha a tanuló két idegen nyelvet is tanult, a jobb osztályzatot vesszük figyelembe.
  4. Ha a tanuló az általános iskolában nem tanult magyar nyelvet és irodalmat külön tantárgyként, a meglévő osztályzatot duplán számítjuk.
  5. Ha a tanuló a központi felvételi vizsgán a vizsga valamely része alól mentességet kapott, az összpontszámot arányosítjuk.

Hasznos információk SNI/BTM-N tanulóknak

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2021. december 3.) előtt tisztáznia kell a továbbtanulásra választott iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján milyen  speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától, de az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság még érvényben lévő szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf