Osztályozó, különbözeti, átvételi, pótló és javítóvizsgák

A legfontosabb tudnivalók az osztályozó, különbözeti, átvételi, valamint pótló és javító-vizsgákról

 

Minden vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A tanuló kizárólag akkor tehet szóbeli vizsgát, ha az írásbeli vizsga eredménye eléri a 40%-os eredményt.

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc.

A szóbeli vizsgán a tanuló tételt húz. Póttétel esetén az elért pontszám feleződik.

A vizsga akkor sikeres, ha mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészen a tanuló eléri a 40%-ot.

 

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyakra vonatkozó részleteit a Pedagógiai Program 2. számú melléklet tartalmazza. A vizsgarendszer egyéb vonatkozásaiban a 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet a mérvadó.

 

 

 

Osztályozó vizsga

A tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie, ha:

 • kérelme alapján az intézményvezető felmentette a tanóra/tanórák látogatása alól
 • kérelme alapján az intézményvezető engedélyezte, hogy a tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
 • 250 tanóránál többet mulasztott, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélye alapján osztályozóvizsgát tehet
 • az adott tantárgyból mulasztásának mértéke meghaladja az első félévre / tanévre számított tanítási órák 30 százalékát és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
 • választása alapján független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
 • vendégtanulói jogviszony keretében tanult tantárgyból

 

Különbözeti vizsga

A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie:

 • átvétel esetén, ha a két intézmény pedagógiai programjának eltérése indokolja
 • orientációváltás esetén
 • felkészülési szint módosítása esetén

 

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanulmányok alatti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Ennek mérlegelése az intézményvezető hatásköre.

 

Javítóvizsga

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha:

 • a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
 • az osztályozóvizsgáról, különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik

 

 

Átvételi vizsga

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium lezárt tanévet követően vesz át diákokat más középfokú nevelési-oktatási intézményből, a szülővel történő személyes megbeszélés után, a tanuló felkészültségének mérlegelésével. Ez alól kivétel a 12. évfolyam, ahová nem lehetséges az átvétel.

A tanulóknak átvételi vizsgán kell tanúsítaniuk az átvétel jogosságát. Az átvételhez írásbeli szülői kérelem, az addigi tanulmányi eredményeket tanúsító bizonyítványok másolatainak benyújtása szükséges. Az intézményvezető a benyújtott iratok alapján kijelöli az átvételi vizsga tárgyait, formáját, időpontját és a vizsgabizottság tagjait. A tárgyak köre függ az adott célosztály orientációjától, de mindenképpen szerepel közöttük a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és az idegen nyelv.  A vizsgák anyagát a célosztály helyi tanterve alapján a kijelölt szaktanár határozza meg, aki figyelembe veszi az osztály előhaladási ütemét. Az átvételi vizsga csak akkor eredményezi a tanuló felvételét, ha a vizsgabizottsági tagok többsége ezt javasolja. Az átvételi vizsga után (türelmi idő biztosításával) az intézményvezető különbözeti/osztályozó vizsgát írhat elő, ha a két intézmény pedagógiai programjának eltérése ezt indokolttá teszi.

Ha a tanuló 10. évfolyamra kéri az átvételt, akkor a 9. évfolyam anyagából, ha 11. évfolyamra, akkor a 10. évfolyam anyagából kell vizsgáznia. A tanuló az átvételi vizsgákra önállóan készül fel.

A tanuló a vizsgákon megfelelt/nem felelt meg értékelést kap. Megfelelt értékelés csak a legalább 40%-ot elért vizsgákra adható. A tanuló mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákon el kell, hogy érje a 40%-ot, ahhoz hogy a vizsgatárgy a megfelelt értékelést kapja.