2022/2023. tanévben indítandó osztályok 2021. szeptember 27. hétfő
 

2022/2023. tanévben indítandó osztályok A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a 2022/2023-as tanévben a kerettanterv alapján négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, speciális angol, speciális spanyol, speciális kezdő német, haladó német, matematika-angol, természettudományos orientációjú, mozgóképkultúra és médiaismeret, humán és idegennyelvi, valamint általános tantervű képzés indul


A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a 2022/2023-as tanévben a kerettanterv alapján négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, speciális angol, speciális spanyol, speciális kezdő német, haladó német, matematika-angol, természettudományos orientációjú, mozgóképkultúra és médiaismeret, humán és idegennyelvi, valamint általános tantervű képzés indul.

A beiskolázással kapcsolatban Ábrahám Karolina intézményvezető-helyettes ad felvilágosítást és segítséget, a 62/620-184-es telefonszámon vagy e-mailben: abraham.karolina@dfg-szeged.hu.

 

Általános tudnivalók a jelentkezésről és felvételről:

 

- Minden tanulónak meg kell írnia az egységes felvételi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából.

- A felvételi döntésnél figyelembe vesszük a tanulók 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi osztályzatait magyar irodalomból, nyelvtanból, történelemből, idegennyelvből és matematikából.

- A szóbeli vizsgákat a gimnázium szervezi. Szóbeli felvételi vizsgát tartunk angol nyelvből a két tanítási nyelvű, a speciális angol, speciális spanyol és speciális kezdő német, német nyelvből a haladó német orientációjú osztályokba, valamint felvételi elbeszélgetés lesz a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációjú osztályba jelentkezők számára.

 

- jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára:                    2021. december 3.

- egységes írásbeli felvételi vizsgák:                                2022. január 22. szombat 10 óra

 

- jelentkezési határidő az iskola tagozataira:                   2022. február 18.

- szóbeli felvételi vizsga a

a két tanítási nyelvű osztály számára:                       2022. február 28. hétfő 14 óra

a további osztályok számára:                                     2022. március 7. hétfő 14 óra

 

Az iskola OM azonosítója:                            029744

Feladatellátási hely kódja:                            001

A 2022/2023. tanévben induló tagozatok kódjai és a 11. évfolyamtól kötelezően emelt szinten választandó tantárgyak:

0001

magyar-angol két tanítási nyelvű

0002

speciális angol

0003

speciális spanyol

0004

speciális kezdő német

0005

haladó német

0006

matematika-angol orientáció

matematika vagy angol nyelv

0007

természettudományos orientáció

0008

mozgóképkultúra és médiaismeret

0009

humán és idegennyelvi orientáció

magyar vagy történelem vagy idegennyelv

0010

általános

 

 

 

 

1. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A regionális beiskolázású osztályban a tanulók az angol nyelvet mindvégig emelt óraszámban tanulják. A nyelvoktatásban angol társalgást tanító anyanyelvi lektorok is közreműködnek. A tanulók a kilencedik osztálytól kezdve négy közismereti tárgyat angol nyelven tanulnak. Két tantárgyból angolul kell érettségi vizsgát tenni. 60% fölötti emelt szintű angol érettségi eredmény esetén a diák érettségije felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

 

Tagozatkód: 0001                                                  1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

2. Speciális angol

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók az angol nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. Az angol nyelvi társalgást anyanyelvi lektor oktatja, ezzel is segítve a diákok intenzív nyelvi fejlődését. A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran megcélozhatják.

 

Tagozatkód: 0002                                               1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

3. Speciális spanyol

A speciális spanyol tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a spanyol nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, spanyolból nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű spanyol érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése.

 

Tagozatkód: 0003                                               0,5 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló spanyol kultúrában szerzett tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

4. Speciális kezdő német

A speciális kezdő német tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, németből nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű német érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése és interkulturális ismeretek átadása. Gimnáziumunk szervez tanulmányi utakat német nyelvterületre.

 

Tagozatkód0004                                               0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló általános tájékozottságáról, érdeklődési köréről, élményvilágáról, az idegennyelv iránti elkötelezettségéről. (10 pont).

Pontszámítás:hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

5. Haladó német

Az előzetes, meglévő (általános iskolai, szakköri, egyéni nyelvtanulás) előképzettségre építve a tanulók a német nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. A tagozat célja a magabiztos, legalább B2 szintű nyelvtudás elérése. A 11. évfolyamon a német nyelv mellett más tárgyat is választhatnak emelt szinten.

 

Tagozatkód: 0005                                               0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A tanuló legalább A1 szintű nyelvtudásáról egy több témakört érintő szóbeli, alkalmassági elbeszélgetésen győződünk meg.

Pontszámítás:hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

Szóbeli alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

Ha a tanuló a szóbeli felvételi vizsgán nem felel meg, jelentkezését nem vesszük figyelembe erre az orientációra.

 

6. Matematika-angol orientáció

Ez az orientáció a matematikára és az angol nyelvre helyezi a hangsúlyt. A matematika ismerete szinte minden területen felhasználható; a természettudományok, a műszaki és a gazdasági tudományok elengedhetetlen alapja, de egyre nagyobb szerephez jut a társadalomtudományokban is. A tagozat tervezésekor úgy választottuk meg a két tárgy heti óraszámát, hogy diákjaink eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek, illetve használható angoltudással, nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában zárják tanulmányaikat. Bár angol nyelvből szóbeli felvételi vizsga nincs, a tagozathoz elengedhetetlen az előzetes angol nyelvtudás. 

 

Tagozatkód: 0006                                                 1 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

7. Természettudományos orientáció

A természettudományos orientáció az érdeklődő diákok számára a 9. és 10. évfolyamon a fizika és kémia tantárgyak alapkövetelményeinek mélyebb elsajátítására ad lehetőséget. A nyelvi órák mellett e két tantárgy oktatása is csoportbontásban és kissé magasabb óraszámban történik.

Az orientáció 11. évfolyamon nem jelent emeltszint-választási kötelezettséget, de a 11. és 12. évfolyamon magas óraszámú emelt szintű természettudományos képzés épül rá. Az érdeklődésüknek megfelelően ezt a képzést választó diákok sikeresen felkészülhetnek műszaki, orvosi vagy egyéb természettudományos felsőoktatási tanulmányaikra.

 

Tagozatkód: 0007                                             0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

 

 

8. Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozat

Életünk meghatározó része lett a film, a televízió, a média világa. Tagozatunk a klasszikus filmes ismeretek mellett megalapozza a diákok korszerű médiaműveltségét. Abban is segít a tanulóknak, hogy eligazodjanak a digitalizációval felgyorsult és mennyiségében is számottevő tartalmak rengetegében, felismerjék a releváns információkat, ki tudják szűrni a megfelelő tartalmakat.

A projekt alapú oktatással az alkotás közösség- és szemléletformáló módszerét alkalmazzuk. A diákok megismerkednek az alapvető filmezési eszközökkel, technikákkal, képesek lesznek önálló mozgóképi szövegek létrehozására. Az e tárgyból tett érettségi vizsga – a kötelező felvételi tárgyak mellett – hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmmel, médiával, kommunikációval médiakutatással, gyakorlati filmezéssel, a közösségi média területeivel kapcsolatos felsőoktatási vagy szakképzési szisztémában a végzettek kiemelkedően megállják a helyüket.

 

Tagozatkód: 0008                                               0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok alapján, amelyen képet kaphatunk a tanuló e témakörben szerzett élményeiről, tájékozottságáról.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

 

 

9. Humán és idegennyelvi orientáció

Iskolánk humán orientációjú osztályába azokat a diákokat várjuk, akik a magyarra, a történelemre illetve a nyelvekre szeretnék alapozni későbbi továbbtanulásukat. A képzés szerkezete lehetővé teszi, hogy jogi, közgazdász, bölcsész szakokra sikeresen felvételizzenek tanulóink, hiszen a fenti tantárgyakból lehetőségük van az emelt szintű érettségire megfelelően felkészülni. A 9-10. évfolyamon a diákok az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulják a magyart, a történelmet és a második idegennyelvet, majd 11-12-ben továbbtanulási szándékaiknak megfelelően választhatnak emelt szintű oktatást az orientációs tárgyak közül.

 

Tagozatkód: 0009                                                  1 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:angol nyelv

Második idegennyelv: francia vagy német

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításnál a magyar nyelv írásbeli eredményét duplán számítjuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (100+50p) = 200 pont

 

10. Általános tantervű osztály

A tanulók a 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékaiknak megfelelően közép-, illetve emelt szinten tanulnak tantárgyakat.

 

Tagozatkód: 0010                                               0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegennyelv:angol nyelv

Felvételi követelmények:Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

 

 

 

Második idegennyelvek

 

Iskolánkban minden tanuló kötelezően tanulja az angol nyelvet. A speciális spanyol, speciális kezdő német és haladó német tagozaton ebből következően nincs nyelvválasztásra lehetőség, a tanulók második nyelvként angolt tanulnak.

      

A humán és idegennyelvi orientáción a második idegennyelv a német vagy a francia.

 

A többi osztályban az angol nyelv mellett francia, német, olasz vagy spanyol nyelvet tanulnak a diákok. Ezen nyelvek tanulása kezdő szintről indul. A felvett diákoknak a felvételi értesítés után kell hármat megjelölniük, és rangsort állítaniuk arról, melyik nyelvet szeretnék második idegennyelvként tanulni.  A nyelvi csoportbeosztásról a többség igényét és az iskola humánpolitikai elveit figyelembe véve az iskola vezetősége dönt. Törekszünk arra, hogy legalább a második helyen megjelölt idegennyelv tanulását biztosítsuk.

 

A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy valaki csak a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján sorolja nyelvi csoportba.

 

A méltányossági eljárás során utólagosan felvételt nyert tanulók esetében a második idegennyelv a már kialakult nyelvi csoportlétszámok alapján kerül kijelölésre. Nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni a tanuló által korábban  megjelölt idegennyelvi kérést.

 

 

Kollégium

Mivel a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumnak saját kollégiuma nincs, a kollégiumi elhelyezést a szülőknek egyénileg kell intézni. (http://www.szegedvarosikollegium.hu)

 

Kedves Felvételiző Diák!

Mindannyian reméljük, hogy továbbtanulási terveidet valóra tudod váltani. Sikeres felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk! Reméljük, szeptembertől tanulóink között üdvözölhetünk!

 

 

Az Iskolavezetés