Beszámoló az EFOP-3.2.3-17-2017-00073 című pályázatról

Beszámoló az EFOP-3.2.3-17-2017-00073

„Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” című pályázatról

 

Mi volt a projekt célja?

A projekt egyik célja az volt, hogy olyan digitális pilot tananyagok készüljenek, melyek tapasztalataira építve új szemléletet, nyitottságot tud eredményezni az oktatásban.

Cél volt az is, hogy a projekt során fejlődjön mind a diákok, mind a pedagógusok digitális kompetenciája is.

 

Miért döntöttünk a pályázatban való részvétel mellett?

A tanórákon megszerezhető tudás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a mindennapi életben való eligazodásra is.

Az iskola pedagógiai célkitűzéseit szem előtt tartva fontosnak éreztük a lépést tartani az információtechnológia fejlődésével is. Miközben megvalósulnak az iskola pedagógiai programjában szereplő célok, az iskola oktatói képesek legyenek a tanulmányi programokban megjelölt kompetenciák mellett a digitális kompetenciák fejlesztésére is.

Iskolánk fő profilja az angol tanítási nyelven történő oktatás. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz terveztünk olyan tananyagokat gyártani, melyek a megfelelő segédanyagok hiányában hasznos segítség lehet a diákok számára az ismeretanyagok elsajátítása során.

Az így elkészülő digitális tananyagok a diákok szaktárgyi tudása mellett az idegennyelvi szövegértési kompetenciái is fejlődni tudtak.

Gimnáziumi tanulóink döntő többsége felsőoktatásban folytatja tanulmányait a sikeres érettségivizsga után. A robotikai eszközökkel megtámogatott informatikai oktatás növelheti az esélyét annak, hogy a diákok műszaki, informatikai pályát válasszanak maguknak.

 

Szakmai előkészítés

A projekt szakmai előkészítése során a bevont pedagógusok továbbképzéseken vettek részt.

Ennek keretében 2 oktató vett részt a LEGO robotok programozása LEGO Mindstorms EV3 környezetben című 3 órás akkreditált képzésen, további 6 pedagógus pedig a Samsung SMART eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában című kurzuson.

A projekt során további 13 oktató vett részt az „Okos” eszközök az oktatásban című 40 órás képzésen.

 

A projekt személyi és tárgyi feltételei

A pályázat megvalósításában 8 oktató vett részt közvetlenül.

Angol nyelvű tananyag készült biológia, földrajz, matematika, történelem tantárgyakból, melyet 5 oktató készített el. Magyar nyelv tantárgyhoz 1 tanár készített tananyagokat. A „Problémamegoldás LEGO robottal” digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásában 2 pedagógus vett részt.

 

A projekt ideje alatt sikerült az iskolai IKT eszköztárát is bővíteni. Ennek keretében beszerzésre került 2 db interaktív projektor/kijelző, 64 db tablet a hozzájuk tartozó mobil töltő-tároló szekrénnyel, 12 készlet LEGO Mindstorms EV3 programozható robot, 3 db laptop és 20 db digitális rajztábla is.

 

Internetbiztonság fontossága

A pályázatunk egyik fontos célja volt, hogy segítsük diákjainkat jobban eligazodni az őket egyre inkább körülvevő digitális térben.

Ezért minden osztály számára elérhetővé tettük az Internetbiztonságról szóló előadásunkat, melyet az tett még aktuálisabbá, hogy a járványügyi helyzet miatt a jelenléti oktatásról át kellett térnünk a digitális munkarendre.

Ennek keretében Novotny Katalin tartott a diákok számára Internetbiztonsági foglalkozást, ahol az internet veszélyeivel és biztonságos használatának szabályaival ismerkedtek meg a diákok. Kiemelt szerepet kapott az interneten elérhető tartalmak szerzői jogi kérdése is.

 

Szakmai programok

A pályázatban elért eredményeket két alkalommal mutattuk be az iskola illetve a térség érdeklődő pedagógusainak. A workshopokon a szakmai előadások mellett lehetősége nyílt az érdeklődőknek kipróbálni különböző módszertani érdekességeket.

Ilyen volt például a Genially alkalmazás illetve a LEGO robotok programozása is.

Emellett az iskolai nyílt napon lehetősége volt a szülőknek és diákoknak megismerkedni és kipróbálni a LEGO robotok használatát.

CULTCAP nyitórendezvény

2021. június 8-án tartották Szegeden a Hági Udvarban  a CULTCAP - Természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében elnevezésű projekt nyitórendezvényét. Ennek keretében Erdélyi Eszter tanárnő és gimnáziumunk diákjai bemutatták a projekt keretében megvalósítandó terveiket. Részletek az alábbi linken elérhetőek:

http://tiszatajonline.hu/?p=139068&fbclid=IwAR3RVfg7q3dGx9ENpPMllZryOzIALL55-si5iMtLZqriJFjXJROyyCLgHfE

 

Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00396

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Az épület műszaki állapotát tekintve felújításra szorul, a szaktantermek, tantermek burkolata elavult, kopott, a falak festése, mellékhelyiségek állapotának korszerűsítése halaszthatatlan, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítása érdekében. Az eredetileg 24 tantermes iskolában 31 osztály számára kell biztosítani a feladatellátás feltételeit.  A tervezett fejlesztés hozzájárul a kulturált, higiénikus, a mai kor elvárásainak megfelelő iskolai környezet biztosításához, és elősegíti az épület belső tereinek állagmegóvását is.  Az érintett kémia szaktanteremben a nyílászárók tervezett cseréje a tanulók komfortérzetét javítaná, téli időszakban a 15 C belső hőmérséklet helyett az elvárt, előírt szinten biztosítaná, illetve a hőveszteség is csökkenne.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan 80 tanulói asztal és 160 tanulói szék cseréje.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30

Megvalósítási időszakban lévő pályázatok

EFOP-4.1.3-17-2017-00396        

"Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban"

   

EFOP-3.2.3-17

"Digitális környezet a köznevelésben"

 

"Határtalanul!" 2019-ben is
 
A gimnázium 10.C osztálya pályázatot nyújtott be a "Határtalanul!" program keretében a 2018/2019-es tanévre. A projektet a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum 10. évfolyamával közösen valósítjuk meg. Az adminisztratív nehézségek miatt mind a szegedi, mind a nagykárolyi utazás 2019 tavaszán fog megvalósulni.
 
A pályázat a "Történelmi és irodalmi emlékek nyomában" címet viseli, célunk a két régió közös történelmi, irodalmi kapcsolatainak megismerése, a tankönyvekben megtalálható ismeretekkel való "személyes találkozás".
 
A nagykárolyi diákok érkezésére a tervek szerint április 8. és 12. között fog sor kerülni. Az itt tartózkodás során meg fognak ismerkedni a nagykárolyi diákok Szegeddel, a Móra Ferenc Múzeummal, az Alsóvárosi Ferences Látogatóközponttal, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal és Budapesten az Országházzal, a Szent István Bazilikával. 
Mi pedig május 12. és 15. között fogunk Nagykárolyba utazni, az utazás során megtekintjük a nagyszalontai Arany János Emlékházat, rövid sétát tervezünk Nagyváradon, kis kitérőt teszünk Érsemjénbe Kazinczy Ferenc szülőháza felé. Nagykárolyban meglátogatjuk a Károlyi-kastélyt, felkeressük Károli Gáspár szobrát. Tervezünk elmenni a Rákóczi szabadságharc lezárását jelképező Nagymajtényi síkra és a Kaplonyban található Károlyi kriptát.
 
Remélem, hogy a szabadidős programok során a két iskola diákjai között olyan kapcsolat alakul ki, mely a projekt végén is folytatódik!
 
Mariánovich Dániel of.

projektvezető