Információk SNI/BTM-N tanulóknak

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2023. november 30.) előtt tisztáznia kell a továbbtanulásra választott iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján milyen  speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától, de az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság még érvényben lévő szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az igazgató bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

 

Hozott pontok számítása (rész)tantárgyi mentességek, külföldi bizonyítványok és nyelvi eredmények esetén:

A hozott pontok számításánál a következő elveket követjük:
 
1. Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.
 
2. Ha tanulónak nincs magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, történelemből vagy idegen nyelvből osztályzata, a hozott pontokat arányosítjuk.
 
3. Ha a tanuló két idegen nyelvet is tanult, a jobb osztályzatot vesszük figyelembe.
 
4. Ha a tanuló az általános iskolában nem tanult magyar nyelvet és irodalmat külön tantárgyként, a meglévő osztályzatot duplán számítjuk.
 
5. Ha a tanuló a központi felvételi vizsgán a vizsga valamely része alól mentességet kapott, az összpontszámot arányosítjuk.